1. קבלת תנאי השימוש
  • השימוש באתר זה , “פורטל העידן החדש” ו/או https://newage-portal.co.il/ ו/או https://www.newage-portal.com ו/או https://newage-portal.co.il  (להלן: “האתר”), על ידי, בית העסק (להלן: “בית העסק”), ועל ידי משתמש הקצה (להלן: “משתמש הקצה”), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות באתר ו/או ביצוע קנייה בחנות באתר ו/או העלאת אירוע / קורס / סדנא, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע”י אלמוג תכנון פיננסי הגשר בין שמיים לארץ החיבור בין חומר ורוח בע”מ ח.פ. 513585034 שכתובתה רח’ גיבורי ישראל 24 נתניה (להלן: “פורטל העידן החדש”). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :”תנאי השימוש”), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד פורטל העידן החדש האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה פורטל העידן החדש סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות פורטל העידן החדש  על פי תנאי השימוש שלהלן. פורטל העידן החדש  שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד
 2. כללי
  • האתר מופעל על ידי פורטל העידן החדש ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט בתחום ההוליסטי
  • פורטל העידן החדש מספקת פלטפורמה פרסומית לבעלי קליניקות, מרכזים הוליסטיים, מטפלים בעלי חנויות ומוכרים (להלן: “בתי העסק”) המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים (להלן: “המוצרים”) לקהל הרחב (להלן: “הקונים”). למען הסר ספק, פורטל העידן החדש אינה מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצרים. פורטל העידן החדש  מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת המוצרים והשירותים בלבד ואין לראות את פורטל העידן החדש כמי שמוכרת או מספקת את המוצרים והשירותים ואין לראות פורטל העידן החדש  כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. פורטל העידן החדש  אינה צד לעסקה שבין בתי העסק ובין הקונים.
 3. הרשמה וכשרות לאתר
  • פורטל העידן החדש שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל בית העסק ו/או משתמש הקצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.
  • בעת הרשמה לאתר ולאחר ביצוע הזמנה דרך האתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו ואת קוד הזיהוי של כרטיס האשראי ולשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה.
  • על בית העסק ו/או משתמש הקצה חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. בית העסק ו/או משתמש הקצה אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. פורטל העידן החדש לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של בית העסק ו/או משתמש הקצה בשמירה על הסיסמא שלו.
  • בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לבעל החשבון.
  • בית העסק ו/או משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל ש בית העסק ו/או משתמש הקצה הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר בית העסק ו/או משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני פורטל העידן החדש שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על בית העסק ו/או משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ו בית העסק ו/או משתמש הקצה פוטר בזאת את פורטל העידן החדש מכל אחריות בקשר לכך.
  • ככל שההרשמה באתר היא בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. פורטל העידן החדש אינה בודקת מראש את זהות בית העסק ולא תהיה פורטל העידן החדש כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו בית עסק או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע”י בית העסק.
  • על בית העסק לוודא כי פרטי החשבון שיצר עדכניים ומדויקים. לרבות דברים אמורים בקשר עם כתובת דואר האלקטרוני המעודכנת, פרטי תשלום עדכניים כגון כרטיס אשראי או חשבון PayPal פעיל.
 4. עלות השימוש באתר ותנאי תשלום
  • הזכות של משתמש הקצה לבצע קנייה באתר הינה ללא תשלום.
  • הזכות של בית העסק לפתיחת חנות וירטואלית ולביצוע מכירות באתר כרוכה בתשלום חודשי על פי החבילה הנבחרת (ראה פירוט חבילות). בנוסף, ביצוע מכירות באתר כרוך בתשלום עמלות מכירה ע”י בית העסק לפורטל העידן החדש בת 12% מסך המכירות . פורטל העידן החדש שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תעריפי התשלום ואת תעריפי העמלות כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע”מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  • קניה שאושרה מהווה קנייה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי בית העסק.
  • ככל שחשבונו של בית העסק אינו משולם במועד, פורטל העידן החדש שומרת לעצמה האחריות להקפיא/להשהות את חנותו של בית העסק ומוצריו לא יוצגו באתר. האחריות המלאה בנושא זה היא על בית העסק.
  • חיוב משתמשי הקצה יכול להיעשות במספר דרכים כגון שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). פורטל העידן החדש תספק שירותי סליקה לבית העסק, אך לא תיקח כל אחריות בכל צורה שהיא על תנאי העסקה עצמה.
  • ב10 בכל חודש קלנדרי, תשלח פורטל העידן החדש לבית העסק חשבונית מס קבלה בגין החיוב על העמדת הפלטפורמה.
  • בתום כל חודש, ועד ל- 15 בחודש הקלנדרי העוקב, תשלח פורטל העידן החדש לבית העסק את גמר החשבון הכולל פירוט העסקאות שבוצעו בחודש הרלוונטי וכך את סך הכנסות המכירה לתשלום בניכוי עמלות הפורטל הכוללות את עמלות הסליקה בת 12% מסך המכירות . פורטל העידן החדש תעמיד לרשות בית העסק 14 ימים להביא בפניה את הסגותיו, ככל שקיימות, ועל בית העסק לעשות כן בכתב. מיד לאחר מכן יבוצע הזיכוי בגין הכנסות המכירה נטו בניכוי ההוצאות / העמלות כפי שפורטו לעיל, לאחר המצאת חשבונית מס כחוק. בהתאם לאמור בסעיף 4.8 מטה, מובהר כי לא תתאפשר הגשת הסגות לאחר המועד האמור לעיל.
  • חשבונות חודשיים ישלחו לבית העסק בגין העמדת הפלטפורמה, עבור כל חודש קלנדארי ויחויבו באופן אוטומטי עד לתום תקופת ההתקשרות המוסכמת בין הצדדים בהתאם לטופס ההזמנה, ובהתאם למסלול התשלום הנבחר על ידי בית העסק (להלן: “מסלולי התשלום”).
  • במקרה של דרישה לביטול עסקה שהוגשה מלקוח הקצה או ממי מטעמו, תועבר בקשת הביטול לטיפולו של בית העסק, ובמידה ולא יועבר אישור בכתב מבעל העסק על דבר חרטת ביטול העסקה, יזכה פורטל העידן החדש את לקוח הקצה בעלות העסקה.
  • סכום עלות העסקה שזוכתה (בניכוי עמלת המכירה שנוכתה), יועבר על ידי בעל העסק לפורטל העידן החדש לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים מיום הזיכוי.
  • פורטל העידן החדש לא תיקח כל צד או בירור בדבר סיבת הזיכוי, והינה משמשת כצינור סליקה בלבד.
  • על בית העסק ו/או משתמש הקצה לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי בתוקף או חשבון PayPal בתוקף.
  • כל תשלומי המיסים החלים על בית העסק ו/או משתמש הקצה, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי פורטל העידן החדש לא תישא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.
 5. הקמת חנות ומכירת מוצרים
  • כלל בתי העסק מתחייבים לשמירה על קווי יסוד זהים בתנאי השימוש בחנויות שהם יוצרים באתר (להלן: “תנאי השימוש של בית העסק”). קווי יסוד אלו יכללו: מסירת המוצר והחזרתו, מדיניות תשלומים וזיכויים, והכל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנותיו. בתי העסק מתחייבים לאכוף את תנאי השימוש שקבעו והכל בתום לב. פורטל העידן החדש שומרת על זכותה לדרוש מבתי העסק לשנות את תנאי השימוש שקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • הקמת חנות באתר תיעשה באמצעות טופס הזמנה אשר יכיל את הפרטים הבאים: פרטי זיהוי, פרטי התקשרות, ופרטי תשלום (להלן: “טופס הזמנה”). בית העסק מתחייב לשמור על פרטי הקונים שיתקשרו עימו במסגרת החנות ולא לעשות בהם שימוש לרעה ולא להעבירם לצד שלישי.
  • פרסום מוצר ע”י בית העסק באתר מחייבת את בית העסק במכירתו ואספקתו לקונה. בית העסק יתאר באופן מדויק את המוצר ופרטיו ללא הטעיית הקונה. תיאור המוצר יתבצע באמצעות: תיאור בטקסט תמונות וקישורים. בית העסק הינו האחראי הבלעדי לכל פרסום, פעילות, טקסט, מידע, גרפיקה, תמונות, קול, וידאו, לינקים או כל מידע אחר אותו הוא מציג באתר.
  • המוצרים באתר פורטל העידן החדש מחולקים לפי קטגוריות. על בית העסק לדאוג כי הינו מתייג את המוצרים אותם הוא מפרסם תחת הקטגוריות המתאימות. פורטל העידן החדש שומרת על זכותה לשנות את הקטגוריות של המוצרים כפי שפרסם אותם בית העסק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • ככל שהקונים עומדים בתנאי השימוש של בית העסק, בית העסק מחויב לספק לקונים את המוצרים שנמכרו בדרך המסחרית הראויה.
  • המחירים המוצגים באתר ע”י בית העסק חייבים להיות מדויקים וכוללים מע”מ כדין. בית העסק רשאי לגבות דמי משלוח ומסירה בתעריפים סבירים. על דמי המשלוח להופיע באתר בצורה ברורה. לא ניתן לשנות את מחיר המכירה של המוצר לאחר ביצוע מכירה על מנת שלא לפגוע בעמלה של פורטל העידן החדש.
 6. הגבלת אחריות
  • פורטל העידן החדש אינה מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים בין בתי העסק והקונים. לכן לפורטל העידן החדש אין כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר. פורטל העידן החדש אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים ואין לה את היכולת לוודא כי בית העסק או הקונה סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה.
  • לפורטל העידן החדש אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של בית העסק ו/או משתמש הקצה באתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של בית העסק ו/או משתמש הקצה באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע”י בית העסק ו/או משתמש הקצה. על כן פורטל העידן החדש אינה אחראית בדבר זהות בית העסק ו/או משתמש הקצה או התוכן והמידע המפורסמים באתר.
  • בית העסק ו/או משתמש הקצה מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. פורטל העידן החדש, עובדיה, סוכניה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם.
  • פורטל העידן החדש לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי בית העסק ו/או משתמש הקצה או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של בית העסק ו/או משתמש הקצה ו/או מידע המאוחסן במחשבו של בית העסק ו/או משתמש הקצה ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי ו בית העסק ו/או משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים.
  • המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק בלבד ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד פורטל העידן החדש לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות בתי העסק ועוד.
  • פורטל העידן החדש לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע”י בתי העסק או ע”י מי ממשתמשי הקצה באתר.
  • פורטל העידן החדש לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. פורטל העידן החדש לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של פורטל העידן החדש כלפי כל טענה שהעלה בית העסק, והנובעת או הקשורה לתנאי שימוש אלה, לא תעלה על הסכומים ששולמו לה על ידי בעל העסק, במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, לא תהיה כל חבות ו/או אחריות של פורטל העידן החדש כלפי בית העסק ו/או משתמש הקצה.
  • על אף האמור לעיל, פורטל העידן החדש רשאית למסור לצדדים שלישיים, פרטי התקשרות של בעל העסק, בכל מקרה בו היא תמצא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי פעולות בעל העסק באתר מפרות או עשויות להפר את תנאי השימוש. כמו כן, בכל מקרה של הפרה או הודעה על טענה להפרה, של בית העסק ו/או משתמש הקצה באתר, פורטל העידן החדש תהיה רשאית למסור את פרטיו של בית העסק ו/או משתמש הקצה, אם על פי צו שיפוטי, אם במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך משפטי כאמור (פליליים או אזרחיים).
 7. קניין רוחני
  • האתר הינו רכושה הבלעדי של פורטל העידן החדש ו פורטל העידן החדש הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של פורטל העידן החדש בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב פורטל העידן החדש אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.
  • בית העסק ו/או משתמש הקצה לא יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. פורטל העידן החדש לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע”י בית העסק או משתמש הקצה באמצעות פרסום אובייקטים באתר. פורטל העידן החדש שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.
  • בית העסק ו/או משתמש הקצה מעניק בזאת לפורטל העידן החדש רישיון בלתי הדיר, שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התכנים אותם הוא מפרסם באתר (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב חומר זה ביצירות נגזרות או אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה. בית העסק ו/או משתמש הקצה מאשר לכל משתמש בית העסק ו/או משתמש הקצה לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את התכנים אותם הוא מפרסם באתר לשימושו האישי של אותו בית העסק ו/או משתמש הקצה.
 8. פעילות אסורה
  הפעילות והשימוש באתר כפי שמפורט להלן אסורה בהחלט:

  • פרסום מוצר באתר לא יהיה מזויף, מטעה או לא מדויק.
  • אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות לא חוקית אחרת.
  • אסורה כל פעילות המפרה זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.
  • אסורה כל פעילות המפרה פרטיותו של כל אדם, והכל כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של אתר זה.
  • אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע של כל אדם, השמצה או הטרדה של כל אדם לרבות אך לא רק, פעילות הפוגעת או העלולה לפגוע, באופן ישיר או עקיף, במוניטין החברה או המשמיצה את החברה וכדומה.
  • אסור כל פרסום העשוי להכיל תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים.
  • אסור כל פרסום או מכירה של מוצר שיכול לשמש אדם אחר לפריצה או פגיעה או פעילות לא חוקית במערכות מחשוב או מאגרי נתונים או גניבת מידע אישי של בית העסק ו/או משתמש הקצה.
  • אסור אזכור פורטל העידן החדש או הפניית קישור מאתר פורטל העידן החדש לאתר אינטרנט חיצוני העלול לגרום נזק לאתר או לחייבו חובה שבדין.
 9. שונות
  • כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
  • כל זכות או סעד של פורטל העידן החדש בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של פורטל העידן החדש הקיימים לה על פי דין.
  • תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
  • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי פורטל העידן החדש לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של פורטל העידן החדש לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.
  • הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
  • חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
  • הודעות יימסרו לפורטל העידן החדש באמצעות דוא”ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 72 שעות ממועד שליחת דוא”ל כאמור, למעט כאשר בית העסק ו/או משתמש הקצה קיבל התראה כי כתובת הדוא”ל אינה תקינה.